Studentpolitisk program

gronnliste_landskap_farge

Plattform 2017-2018

INNHOLD

 1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET
 2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ
 3. ET DEMOKRATISK UNIVERSITET
 4. STUDENTVELFERD

1.UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET

FORSKNING OG STUDIER

 • Universitetet i Oslo skal ha som mål å bli internasjonalt ledende på miljøforskning.
 • Universitetet i Oslo skal ikke inngå nye avtaler lik Akademia-avtalen. Det vil si, ikke ta imot finansiering til forskning på fossil energi.
 • Undervisning og forskning på fornybare ressurser og bærekraft bør prege Universitetet. En omfordeling av ressurser innad i UiO er nødvendig for å oppnå dette.
 • Klima- og miljøforskning bør i større grad fokusere på overgangen til fornybarsamfunnet og tilpasning til klimaendringer innen samfunnsvitenskap, humaniora, økonomi og juss.
 • UiO må evaluere nåværende, og aktivt utbedre samarbeidet med andre universiteter, institusjoner og bedrifter som driver forskning og utvikling innen fornybarfeltet.
 • UiO må ta initiativ til opprettelse av flere sentre for forskningsdrevet innovasjon.
 • Dyreforsøk må unngås der det er mulig å erstatte bruken av levende dyr med andre alternativer.
 • Forskningen må følge tydelige etiske retningslinjer.
 • Det må opprettes en lett tilgjengelig oversikt over privatfinansiert forskning ved UiO.
 • All forskning gjort ved Universitetet i Oslo må gjøres lett tilgjengelig for allmennheten.
 • UiO må si opp Akademia-avtalen.

DIGITALT UIO

 • All forskning ved UiO må gjøres fritt tilgjengelig gratis på internett.
 • UiO må jobbe for at undervisningsmateriell som i utgangspunktet ligger digitalt, forblir digitalt.
 • UiO skal aktivt støtte bruk av fri programvare, åpne standarder, mindre restriktive lisenser (slik som GPL og Creative Commons, eventuelt Copyleft) og åpen kildekode. UiO må da veie dette hensynet tungt både ved eventuelle anskaffelser og ved avgjørelser om hva man skal undervise i. IT-systemer som er utpreget konkurransehemmende og binder brukerne til én leverandør bør unngås.
 • UiO bør intensivere arbeidet med å oppnå sine egne mål knyttet til digital eksamen.
 • UiO bør styrke den praktiske håndhevingen av personvernloven.
 • Alle institutter må ha et digitalt møterom.
 • Alle forelesninger, kurs og publikasjoner fra UiO må legges åpent tilgjengelig for alle på internett. Podcaster skal være åpent for alle, mens video skal begrenses til studenter i kurset.

MILJØTILTAK

 • UiO må miljøsertifiseres.
 • Alt materiell som kjøpes inn/distribueres av UiO bør være av beste miljøstandard, i tillegg til at Universitetet må fortsette å vektlegge vektlegge miljøhensyn tungt i alle innkjøpsprosseser.
 • Mengden emballasje på kantinematen må reduseres. Bruk av plast bør i hovedsak unngås.
 • UiOs mål om 70 % kildesorteringsgrad innen 2020 bør heves til 90 %. SiO bør også etterstrebe disse målene.
 • Kopiavgiften bør gjøres frivillig, slik at studentene bare betaler for de utskriftene de faktisk gjør.
 • UiO bør heve ambisjonen om reduksjon av energiforbruk innen 2020.
 • UiO må installere sensorer som skrur av lyset automatisk når ingen har brukt rommet på en stund.
 • BREEAM Excellent må være minstestandard for alle bygg ved UiO, og plusshus bør etterstrebes.
 • Det må utarbeides miljørapporter for hvert enkelt fakultet.
 • UiO må opprette et miljøfond hvor studenter og ansatte som vil iverksette miljøtiltak kan søke om midler.
 • Innvesteringer tilknyttet UiO må være bærekraftige.
 • UiO må redusere miljøbelastning fra transportområdet.
 • Flyreiser i regi av UiO må reduseres betydelig.
 • UiO må ha en klar plan for utfasing av alle sine fossilbiler.
 • Det må innføres effektive tiltak for intern bildeling for studenter og ansatte ved UiO.
 • Alle UiOs parkeringsplasser bør være tilrettelagt for elbiler.
 • Det må opprettes bruktbutikk på Blindern
 • UiO må ta vare på biomangfoldet på campus, for eksempel ved å la 50% av gresset gro.
 • UiO skal utnytte takarealet på bygningene bedre. For eksempel ved etablering av grønne tak, installasjon av solcellepaneler eller takterrasse med hage.
 • UiO må i større grad bruke egne fasiliteter for å tilberede mat og drikke som konsumeres under arrangementer tilknyttet universitet.
 • Innføre et oblatsystem som regulerer parkeringsrett på UiO til dem som har behov for å kjøre.
 • SiO må tilrettelegge for at studenter kan drive med gjenbruk på studentboligene.
 • UiO skal stille sine lokaler disponible for foretak som driver – eller tilrettelegger for – reprasjonsvirksomhet, som f. eks skomaker, skredder og sykkelrepratør.
 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ

KVALITETSSIKRING AV UNDERVISNING

 • Egne pedagoger bør ansettes som veiledere for forelesere, særlig ved førstesemesterstudier.
 • I ansettelsesprosesser må pedagogisk kompetanse vektlegges tyngre.
 • Seminarundervisning skal benyttes som form i de fagene der det er hensiktsmessig med et supplement til ordinær forelesning.
 • Ved obligatoriske seminarer må studentene oppleve at det et meningsfullt å være tilstede og at det faglige innholdet differerer fra det som blir presentert i øvrig undervisning.
 • Underveisvurderinger i semesteret bør i større grad benyttes ved UiO.

PENSUM

 • Det er nødvendig med et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier bør være tilgjengelige for alle fag, og de bør være rimeligere enn papirbøker.
 • Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på UiOs bibliotek.
 • Dagens tilbud av digital pensumlitteratur, aviser og tidsskrifter må gjøres mer synlig.

EKSAMEN

 • Hjemmeeksamen og innleveringsoppgaver som vurderingsform bør brukes oftere da dette er en mer realistisk måte å arbeide på sammenlignet med annet akademisk arbeid.
 • Konteeksamen bør innføres på alle fakulteter.
 • Ved eksamen må studenter ved UiO få begrunnelse sammen med karakter.

LÆRINGSARENAER

 • For å sørge for et fleksibelt tilbud som tilrettelegger for bl.a. studenter som jobber på kveldstid i ukedagene, må alle universitetets biblioteker være åpne også i helgene.
 • Det må alltid være mulig å komme ut av bygningene med kort og kode.
 • UiO skal tilstrebe lange åpningstider på lesesaler
 • Kvaliteten på stoler, pulter og strømuttak på lesesalene må forbedres.
 • Ventilasjon av universitetets bygg, særlig lesesaler og undervisningsrom, må bli bedre.
 • Det må opprettes en lett tilgjengelig oversikt over lesesaler på campus.
 • UiO skal opprette flere sosiale læringsarenaer der mat og drikke er tillat

SPRÅKMANGFOLD

 • Både nynorsk og bokmål må kunne brukes som akademisk språk. Gjennom kurs i akademisk skriving og informasjon må UiO bidra til bevisstgjøring om dette
 • UiO må etablere et klagesystem for brudd på målloven
 • Ansatte ved UiO må settes i stand til å følge målloven, blant annet ved å få tilbud om å delta på kurs i nynorsk
 • Sidemålsdidaktikk må bli en del av lektorprogrammet
 • Studentparlamentet må bidra til at studenter får informasjon om deres språklige rettigheter.
 1. ET DEMOKRATISK UNIVERSITET

UNIVERSITETSSTYRET

 • For at Universitetsstyrets sakslister skal være lettere tilgjengelige bør de publiseres på en måte som gjør dem lett tilgjengelige for studentene, f. eks i Universitas.
 • Sakslistene til Universitetsstyret må offentliggjøres minst ti dager i forveien av styremøter, for å gi en bedre mulighet for studenter og studentorganisasjoner til å påvirke sakene. Der det er mulig bør saksliste eller en midlertidig saksliste bli offentliggjort enda tidligere enn ti dager før styremøte.
 • Alle saker som blir behandlet av universitetsstyret skal bli offentliggjort.

STUDENTDEMOKRATI

 • Informasjon om studentdemokratiet må bli mer tilgjengelig for nye studenter ved universitetet.
 • Rektor ved UiO bør velges.
 • Alle ved UiO bør kunne stille som kandidat ved rektorvalget.
 • Arbeidsutvalget til studentparlamentet må avholde et åpent folkemøte for alle studenter ved UiO tre ganger i semesteret. Studentparlamentet skal ta stilling til saker med bred oppslutning blant de fremmøtte på folkemøtet.
 • Studentparlamentet bør benytte rådgivende folkeavstemninger blant studentene.
 • Det bør innføres tale- og forslagsrett i studentparlamentet for alle studenter ved UiO.

SAMFUNNSANSVAR

 • UNIFOR må forvalte UiOs investeringer på en måte som stimulerer til grønn vekst og sosial likhet.
 • UiO bør, i samarbeid med andre relevante aktører, tilby asylsøkere relevante kurs. Disse kursene bør gi kunnskap som er samfunnsnyttig uavhengig av utfall av asylsøknad.
 • UiO må opprette et etikkutvalg. Utvalget skal utforme retningslinjer og evaluere drift.

LIKESTILLING OG MANGFOLD

 • UiO må strekke seg langt for å ha en rimelig kjønnsbalansen blant studenter og ansatte
 • UiO og SiO må legge bedre til rette for LHBTQ+-personer.
 • UiO og SiO må innføre et kjønnsnøytralt alternativ ved all registrering.
 • I UiO og SiOs lokaler må det være tilgjengelig kjønnsnøytrale toaletter.
 • Alle studenter skal ha lik tilgang til UiO, SiO og studentparlamentets tilbud, uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, politisk overbevisning, kjønn, legning, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

TRANSPARENS

 • Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må være offentlige. Før inngåelse av samarbeid bør det gjennomføres høring og det bør gjennomføres en etisk vurdering. De nasjonale forskningsetiske retningslinjene må tas hensyn til.

MONOPOL

 • Hverken de kommersielle interessene til SiO eller til eksterne bør komme i veien for studentforeningers kafédrift eller studentaviser.
 • SiO må i sine kantiner tilby produkter fra at bredt spekter av produsenter. Ingen produsent skal ha monopol.
 1. STUDENTVELFERD

HELSE OG STUDIEMESTRING

 • For at alle studenter skal ha tilgang til SiOs treningstilbud er det nødvendig med et mer fleksibelt medlemskap, f.eks. klippekort eller kvartalkort.
 • Psykiske helse må bli tatt på alvor. Det er essensielt at ventetiden til studentpsykologene går ned ved at flere psykologer blir ansatt, eller at det opprettes en effektiv akkuttjeneste/studentpsykologvakt etter modell av studentlegevakten.
 • Ordningen med studiemestringskurs bør utvides.
 • ForVei eller en lignende løsning må innføres for alle studenter.

BÆREKRAFTIG MAT

 • Kjøttfri mandag må innføres i SiO-kafeene og SiO-barnehagene på samme måte som det har blitt innført i Forsvaret, Oslo kommune og andre offentlige institusjoner i Norge.
 • Det generelle vegetar- og vegantilbudet i SiOs kantiner må bedres.
 • All mat solgt av SiO må være bærekraftig produsert.
 • SiO må ikke kaste mat i egen virksomhet.

SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT

 • Det må bli flere sykkelparkeringer med tak og låsemuligheter.
 • Sykkelpumpe med trykkluft bør installeres på minst en av sykkelparkeringene.
 • Et lite verksted med mulighet for enkle sykkelreparasjoner bør opprettes på Blindern.
 • For å legge til rette for sykling bør garderober med dusj og mulighet til å skifte gjøres tilgjengelig på alle fakultet
 • Det bør settes opp bysykkelstativ i forbindelse med studentbyene.
 • Kollektivforbindelse til læringsstedene må prioriteres ved plassering av nye studentboliger.

STUDIESTØTTE

 • Studiestøtten bør økes til minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • Øking av studiestøtte skal ikke finansieres gjennom økt rente på studielånet.

STUDENTBOLIGER

 • Nye studentboliger bør bygges slik at de får energimerking A. Alle studentboliger bør være utslippsnøytrale, og en bør etterstrebe opprettelsen av plusshus.
 • Eksisterende studentboliger må systematisk gjennomgås med tanke på energieffektivisering og etterisolering.
 • Muligheten til at studentboligene selv kan produsere noe av energien de bruker (f. eks gjennom solcellepanel) bør undersøkes og eventuelt innføres.
 • Det bør utredes muligheter for å tilrettelegge tildelingen av studentboliger slik at enkelte studenthus kan tillate kjæledyr.
 • Det bør anlegges studenthager i tilknytning til studentboligene til SiO.
 • Det bør bygges minimum 3000 nye studentboliger årlig nasjonalt.
 • En bør utrede bygging av studentinternater.