Studentpolitisk program

gronnliste_landskap_farge

Politisk plattform for Grønn Liste 2018-2019

INNHOLD

1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET
2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ
3. ET DEMOKRATISK UNIVERSITET
4. STUDENTVELFERD


1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET

 

 

FORSKNING OG STUDIER

 • Universitetet i Oslo (UiO) skal ha som mål å bli internasjonalt ledende på miljøforskning.
 • UiO skal ikke inngå nye avtaler lik Akademia-avtalen.
 • Ved en eventuell reforhandling av Akademia-avtalen må all finansiering til UiO gå til forskning på fornybar energi.
 • UiO skal ikke ta imot finansiering til forskning på fossil energi.
 • Det må opprettes en lett tilgjengelig oversikt over privatfinansiert forskning ved UiO.
 • Undervisning og forskning på fornybare ressurser og bærekraft bør prege UiO, og krever en tydelig omfordeling av ressurser.
 • Klima- og miljøforskning bør i større grad fokusere på overgangen til fornybarsamfunnet og tilpasning til klimaendringer innen samfunnsvitenskap, humaniora, økonomi og juss.
 • UiO må følge opp UiO:Energi med å opprette flere tverrfaglige fag, og en tverrfaglig 40-gruppe innen miljø og bærekraft for bachelorstudenter.
 • UiO må evaluere og aktivt utbedre samarbeidet med andre universiteter, institusjoner og bedrifter som driver forskning og utvikling innen fornybarfeltet.
 • UiO må ta initiativ til opprettelse av flere sentre for forskningsdrevet innovasjon.
 • Flere enkeltfag bør undervises på engelsk, såfremt dette ikke går ut over kvaliteten.
 • Det bør legges til rette for å ha flere engelskspråklige masterprogrammer ved UiO.
 • All forskning ved UiO må følge tydelige etiske retningslinjer.
 • Dyreforsøk må unngås der det er mulig.
 • Kostvederlag på obligatoriske feltkurs må ikke overstige det en student har anledning til å bruke på mat, 50 kroner dagen.

  DIGITALT UIO

 • All forskning ved UiO må gjøres fritt tilgjengelig gratis på internett.
 • UiO bør etterstrebe at forelesninger, podcaster og videoer legges åpent tilgjengelig for alle på internett.
 • UiO skal aktivt støtte bruk av fri programvare, åpne standarder, åpen kildekode og mindre restriktive lisenser (f.eks. GPL, Creative Commons og Copyleft). IT-systemer som er utpreget konkurransehemmende og binder brukerne til én leverandør bør unngås.
 • UiO bør styrke den praktiske håndhevingen av personvernloven.
 • UiO bør fortsette arbeidet med å innføre digital eksamen i de fagene der dette er hensiktsmessig.
 • Alle institutter ved UiO må ha et digitalt møterom.MILJØTILTAK
 • UiO må jobbe aktivt med å redusere sitt energiforbruk.
 • Investeringer tilknyttet UiO må være bærekraftige.
 • UiO må miljøsertifiseres.
 • BREEAM Excellent må være minstestandard for alle bygg ved UiO, og plusshus bør etterstrebes.
 • Det må utarbeides miljørapporter for hvert enkelt fakultet.
 • UiOs mål om 70 % kildesorteringsgrad innen 2020 må heves til 90 %. SiO må også etterstrebe disse målene.
 • UiO må opprette et miljøfond hvor studenter og ansatte som vil iverksette miljøtiltak kan søke om midler.
 • Kopiavgiften må fjernes.
 • Flyreiser i regi av UiO må reduseres betydelig. Informasjon om flyreiser (som antall, lengde, formål osv.) må rapporteres årlig.
 • Alle kjøretøy eid av UiO må være fossilfrie innen 2020.
 • Det må innføres effektive tiltak for intern bildeling for studenter og ansatte ved UiO.
 • Alle UiOs parkeringsplasser bør være tilrettelagt for elbiler.
 • Det må innføres et oblatsystem som regulerer parkeringsrett ved UiO til dem som har behov for å kjøre.
 • Alt materiell som kjøpes inn eller distribueres av UiO bør være av høyeste miljøstandard. I tillegg må UiO fortsette å vektlegge miljøhensyn tungt i alle innkjøpsprosesser.
 • Mengden emballasje på kantinematen må reduseres. Bruk av plast bør i hovedsak unngås.
 • Det må opprettes bruktbutikk på Blindern.
 • SiO må tilrettelegge for at studenter kan drive med gjenbruk på studentbyene.
 • UiO skal stille sine lokaler disponible for foretak som driver – eller tilrettelegger for – reparasjonsvirksomhet, som f. eks. skomaker, skredder og sykkelreparatør.
 • UiO må ta vare på biomangfoldet på campus, for eksempel ved å la 50% av gresset gro.
 • UiO skal utnytte takarealet på bygningene til f.eks. grønne tak, solcellepaneler eller takterrasser med hage.
 • UiO må i større grad bruke egne fasiliteter for å tilberede mat og drikke som konsumeres under arrangementer tilknyttet UiO.
  2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ

  KVALITETSSIKRING AV UNDERVISNING

 • I ansettelsesprosesser må pedagogisk kompetanse vektlegges tyngre.
 • Egne pedagoger bør ansettes som veiledere for forelesere, særlig for fag i første semester.
 • UiO må ta ansvar for utenomfaglig akademisk opplæring for alle nye studenter.
 • Seminarundervisning skal benyttes som form i de fagene der det er hensiktsmessig med et supplement til ordinær forelesning.PENSUM
 • UiO bør etterstrebe et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier bør være tilgjengelige for alle fag, og de bør være rimeligere enn papirbøker.
 • Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på UiOs bibliotek.
 • Dagens tilbud av digital pensumlitteratur, aviser og tidsskrifter må gjøres mer synlig.
 • Flere kvinner må inkluderes i pensum, dette er særlig viktig i ex.phil som et allment fag.EKSAMEN
 • Hjemmeeksamen og innleveringsoppgaver som vurderingsform bør benyttes der det er hensiktsmessig.
 • Underveisvurderinger i semesteret bør i større grad benyttes.
 • Kontinuasjonseksamen bør innføres på alle fakulteter.
 • Det skal alltid gis begrunnelse sammen med eksamenskarakter.LÆRINGSARENAER
 • Ventilasjon av universitetets bygg, særlig lesesaler og undervisningsrom, må bli bedre.
 • Alle universitetets biblioteker bør være åpne også i helgene.
 • UiO skal tilstrebe lange åpningstider på lesesaler.
 • Det må opprettes en lett tilgjengelig oversikt over lesesaler på campus.
 • Kvaliteten på stoler, pulter og strømuttak på lesesalene må forbedres.
 • Det må alltid være mulig å komme ut av bygningene med studentkort og kode.
 • UiO skal opprette flere sosiale læringsarenaer der mat og drikke er tillatt.
  SPRÅKMANGFOLD
 • Studentparlamentet må bidra til at studenter får informasjon om deres språklige rettigheter.
 • Både nynorsk og bokmål må kunne brukes som akademisk språk. Gjennom informasjon og kurs i akademisk skriving må UiO bidra til bevisstgjøring om dette.
 • Ansatte ved UiO må settes i stand til å følge målloven, blant annet ved å få tilbud om å delta på kurs i nynorsk.
 • UiO må etablere et klagesystem for brudd på målloven.
 • Sidemålsdidaktikk må bli en del av lektorprogrammet.3. ET DEMOKRATISK UNIVERSITET

  UNIVERSITETSSTYRET

 • Universitetsstyrets sakslister må publiseres på nett senest 10 dager før neste styremøte.
 • Alle saker som blir behandlet av universitetsstyret skal offentliggjøres.STUDENTDEMOKRATI
 • Informasjon om studentdemokratiet må bli lettere tilgjengelig.
 • Arbeidsutvalget til studentparlamentet må avholde et åpent folkemøte for alle studenter ved UiO tre ganger i semesteret. Studentparlamentet skal ta stilling til saker med bred oppslutning blant de fremmøtte på folkemøtet.
 • Studentparlamentet bør benytte rådgivende folkeavstemninger blant studentene.
 • Det bør innføres tale- og forslagsrett i studentparlamentet for alle studenter ved UiO.
 • Rektor ved UiO bør velges.
 • Alle ved UiO bør kunne stille som kandidat ved rektorvalget.SAMFUNNSANSVAR
 • UNIFOR må forvalte UiOs investeringer på en måte som stimulerer til grønn vekst og sosial likhet.
 • UiO må opprette et etikkutvalg. Utvalget skal utforme retningslinjer og evaluere drift.
 • UiO bør, i samarbeid med andre relevante aktører, tilby asylsøkere relevante kurs. Disse kursene bør gi kunnskap som er samfunnsnyttig uavhengig av utfall av asylsøknad.LIKESTILLING OG MANGFOLD
 • UiO må strekke seg langt for å ha en rimelig kjønnsbalanse blant studenter og ansatte.
 • UiO og SiO må jobbe aktivt mot diskriminering av LHBTQ+-personer.
 • UiO og SiO må innføre et kjønnsnøytralt alternativ ved all registrering.
 • I UiO og SiOs lokaler må det være tilgjengelig kjønnsnøytrale toaletter.
 • Alle studenter skal ha lik tilgang til UiO, SiO og studentparlamentets tilbud, uavhengig av etnisitet, religion, religiøse plagg, livssyn, politisk overbevisning, kjønn, legning, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
 • Det må være en maksgrense på seks måneder på behandlingstid i rasisme-, trakassering- og diskrimineringssaker.TRANSPARENS
 • Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må være offentlige. Før inngåelse av samarbeid bør det gjennomføres høring og en etisk vurdering.
 • Studentene må få innsyn i SiO Mat og Drikkes budsjetter.
  MONOPOL
 • De kommersielle interessene til SiO eller eksterne bør ikke komme i veien for studentforeningers kafédrift eller studentaviser.
 • SiO må i sine kantiner tilby produkter fra at bredt spekter av produsenter. Ingen produsent skal ha monopol.
 • Monopolet til SiO Mat og Drikke må avskaffes.4. STUDENTVELFERD

  HELSE OG STUDIEMESTRING

 • Ventetiden til SiO psykisk helse må være maks to uker.
 • Ordningen med studiemestringskurs bør utvides.
 • ForVei eller en lignende løsning må innføres for alle studenter.
 • Studenter som søker og får godkjent ekstra tid på skoleeksamen pga. kronisk sykdom bør få dette innvilget på alle fakulteter.
 • Det bør lages en sosial møteplass på Frederikkeplassen med shuffleboard, bordtennis, biljard og øl.
 • SiO Athletica bør innføre et mer fleksibelt medlemskap, med f. eks. klippekort.
 • Det skal være tilstrekkelig dekning av idrettsanlegg til helårsbruk som er gratis tilgjengelig for studentidretten.BÆREKRAFTIG MAT
 • Maten i UiOs kantiner må bli mer bærekraftig.
 • Alle UiOs kantiner skal ha et fullverdig vegetar- og vegantilbud.
 • Kjøttfri dag må innføres i UiO-kantinene og SiO-barnehagene.
 • UiOs kantiner må innføre et prisdifferensiert system som gjør det mer lønnsomt å velge vegetarmat fremfor kjøtt.
 • UiOs kantiner må ikke kaste mat i egen virksomhet.SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT
 • Garderober med dusj må gjøres tilgjengelig på alle fakultet.
 • Det må bli flere sykkelparkeringer med tak og låsemuligheter.
 • Sykkelpumpe med trykkluft bør installeres på minst en av sykkelparkeringene.
 • Et verksted med mulighet for enkle sykkelreparasjoner bør opprettes på Blindern.
 • Det bør settes opp bysykkelstativ ved studentbyene.
 • Kollektivforbindelse til læringsstedene må prioriteres ved plassering av nye studentboliger.STUDIESTØTTE
 • Studiestøtten bør økes til minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • Økt studiestøtte skal ikke finansieres gjennom økt rente på studielånet.STUDENTBOLIGER
 • Det bør bygges minimum 3000 nye studentboliger årlig nasjonalt.
 • Nye studentboliger bør ha energimerking A. Alle studentboliger bør være utslippsnøytrale, helst plusshus.
 • Eksisterende studentboliger må systematisk gjennomgås med tanke på energieffektivisering og etterisolering.
 • Studentboligene bør selv produsere noe av energien de bruker (f. eks med solcellepaneler).
 • Det bør utredes bygging av studentinternater.
 • Enkelte studentboliger bør tillate kjæledyr.
 • Det bør anlegges studenthager i tilknytning til studentbyene.